Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU

Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JML DIVING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203) al. Roździeńskiego 188B. Z Administratorem można się skontaktować poprzez  e – mail: shop@jmldiving.com telefonicznie pod numerem: +48 32 258 09 34 lub pisemnie na adres siedziby Administratora  podany wyżej z dopiskiem „dane osobowe”.  

1) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas  przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zakupionych w sklepie internetowym jmldiving.com towarów, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży, w tym kontaktowania się  w związku z jej realizacją  (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

b) ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),

c) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),

d) ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),

e) świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem, którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),

f) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np,: wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).  

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przez nas  przetwarzane w celu dla którego udzielona została zgoda i może być to:

a) założenie i prowadzenia konta użytkownika na stronie jmldiving.com

b) udostępnienie usługi e – mail newsletter

c) udostępnienie usługi SMS newsletter

d) przesyłanie na podany przez Panią/Pana  adres e- mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204) wysyłanych w imieniu własnym lub na zlecenie partnerów biznesowych a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.),

e) podejmowanie wobec Pana/Pani decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu moich danych osobowych (profilowanie)  w celu określenia preferencji lub potrzeb  zakresie produktów i usług i dostarczania mi odpowiedniej komunikacji internetowej w postaci reklam internetowych.

Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

2) Przekazane nam dane osobowe  mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie  przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych.

3) Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

5) Posiada Pani/Pan prawo  żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania),  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli  podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: JML Diving Sp. z o.o.,al. Roździeńskiego 188 b, 40-203 Katowice, na e-mail: shop@jmldiving.com

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie realizacji zamówienia (sprzedaż towarów) oraz świadczenia usług dla użytkowników kont jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność świadczenia przez nas usług objętych umową. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/ wykonania umowy.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu  danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania

10) Informujemy, że możemy pozyskiwać Pani/Pana dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.          

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel