Poriadok

Poriadok uzatvárania zmlúv na diaľku medzi zákazníkmi a JML DIVING sp. z o.o. (spol. s r. o.) zo sídlom v Katoviciach

§ 1

 Všeobecné ustanovenia

1. Tento poriadok určuje pravidlá uzatvárania zmlúv na diaľku, v tom skladania a realizácie objednávok, a aj podávania reklamácií a vrátenia kúpených výrobkov. Tento poriadok sa týka objednávok skladaných odo dňa 16. septembra 2015 r.

2. Majiteľom a vedúcim internetového obchodu fungujúcich pod adresou jmldiving.com je JML DIVING spoločnosť z ručením obmedzeným so sídlom v Katoviciach (40-172) ul. Grabowa 2, zapísaná do registra podnikateľov KRS (Krajowy Rejest Sądowy – Štátny súdny register) Rejonowym Sądom Katowice-Wschód (Okresný súd Katovice-Východ) v Katoviciach pod číslom KRS: 452746, NIP (DIČ) 9542741766, REGON (IČO) 243190765, (ďalej „JML DIVING”).

3. Všetky výrobky ponúkané spoločnosťou JML DIVING sú nové, bez telesných a právnych chýb a boli legálne dané do obehu, pokiaľ v opise výrobku nie je uvedená jasná informácia, že výrobok je používaný.

4. Predmetom plnenia, o ktorom sa hovorí v tomto poriadku, je predaj zákazníkovi výrobkov prezentovaných na internetovej stránke: jmldiving.com. Tento predaj je v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku, bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, s vylúčením použitia jedného alebo väčšieho počtu prostriedkov dohody na diaľku vrátane do chvíle uzavretia zmluvy.

5. Použité v tomto poriadku pojmy znamenajú:

a. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka nemajúca právnu subjektivitu, ktorej predpisy udeľujú právnu spôsobilosť, ktorá objednáva v internetovom obchode.

b. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá vykonáva s JML DIVING právnu činnosť, ktorá nie je priamo spojená s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.

c. Hospodársky subjekt EÚ – právnická osoba alebo organizačná jednotka nemajúca právnu subjektivitu, ktorej predpisy udeľujú právnu spôsobilosť, radiácia hospodársku činnosť na území EÚ a ktorá je súčasne platcom DPH vo členskom štáte EÚ, v ktorom je registrovaná jej hospodárska činnosť. Hospodársky subjekt bude potvrdený v systéme VIES.

d. Hospodársky subjekt mimo EÚ – právnická osoba alebo organizačná jednotka nemajúca právnu subjektivitu, ktorej predpisy udeľujú právnu spôsobilosť, radiácia hospodársku činnosť na území štátu nachádzajúceho sa mimo EÚ.

e. Systém VIES – databáza daňových úradov v štátoch EÚ, ktorá obsahuje informácie poskytnuté hospodárskym subjektom počas registrácie (názov, adresa, číslo DPH, dátum vydania, doba platnosti atď.)

f. Zmluva uzatváraná na diaľku – zmluva uzavretá so zákazníkom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku, bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, s vylúčením použitia jedného alebo väčšieho počtu prostriedkov dohody na diaľku vrátane do chvíle uzavretia zmluvy.

6. Tento poriadok určuje pravidlá uzatvárania zmlúv na diaľku so zákazníkom, a aj povinností JML DIVING, pravidlá a spôsob uzatvárania zmlúv na diaľku so zákazníkom.

7. Tento poriadok je tiež poriadok, o ktorom hovorí článok 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb (usatwa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z dňa 18. júla 2002.

 8. Používanie internetového obchodu jmldiving.com je možné pod podmienkou splnenia teleinformatickým systémom, ktorý používa zákazník nasledujúcich minimálnych technických požiadaviek tj. využitie jedného z nižšie uvedených webových prehliadačov:

·         Chrome verzia 30 a vyššia

·         Firefox verzia 34 a vyššia

·         MS Internet Explorer verzia 9 a vyššia

·         Opera verzia 12 a verzia 30 a vyššia

·         Safari verzia 4 a vyššia

·         Microsoft Edge verzia 12 a vyššia

§ 2

Objednávanie a realizácia

1. Zákazník je oprávnený objednávať po predchádzajúcej registrácii (založenie konta) na stránke jmldiving.com, a tiež bez nevyhnutnej registrácie.

2. Počas registrácie alebo objednávania zákazníkom bez predchádzajúcej registrácie, zákazník bude povinný v zvláštnosti vyplniť a akceptovať formulár objednávky. Podmienkou zloženia objednávky je súhlas zákazníka s týmto poriadkom a uvedenie zákazníkom údajov označených ako povinné s cieľom správne vybaviť objednávku spoločnosťou JMLDIVING.

3. Objednávať je možné 24 hodín denne celý rok. Objednávky sa príjmajú prostredníctvom internetovej stránky jmldiving.com.

4. Ako zloženie objednávky prostredníctvom internetovej strany sa chápe vloženie do košíka výrobku z viditeľnej na stránke jmldiving.com ponuky JML DIVING a vyplnenie formulára objednávky v súlade s uvedeným v ňom návodom.

5. Po objednaní zákazník dostáva e-mailom informáciu o objednaní na stránke jmldiving.com (hlavne so zobraním do úvahy: výkazu objednaných výrobkov, adresy dodávky, ceny objednávky, formy platby, spôsobu odoslania/odberu).

6. Po overení personálom JML DIVING údajov zákazníka (ktorý nie je spotrebiteľom) a správnosti objednávky, zákazník dostáva e-mail s informáciu o prijatí objednávky na realizáciu.

7. Status hospodárskeho subjektu EÚ a hospodárskeho subjektu mimo EÚ v oblasti práva na kúpu v čistých cenách deklaruje hospodársky subjekt EÚ a hospodársky subjekt mimo EÚ.

8. Status, o ktorom hovorí vyššie uvedený odsek 7, bude overený personálom JML DIVING napr. systémom VIES, a čo za tom ide právo na kúpu v čistých cenách deklarované hospodárskym subjektom EÚ môže sa zmeniť.

9. V prípade, že overené údaje hospodárskeho subjektu EÚ a hospodárskeho subjektu mimo EÚ nebudú oprávňovať na kúpu v čistých cenách, k objednávke bude pridaná dlžná daň DPH v platnej sadzbe. V takomto prípade hospodársky subjekt EÚ a hospodársky subjekt mimo EÚ bude povinný zaplatiť chýbajúci príplatok sumy objednávky alebo bude mať právo zrušiť objednávku.

10. Po objednaní spotrebiteľ dostáva potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. Potvrdenie bude obsahovať všetky dôležité prvky objednávky.

11. Za objednávku je možné zaplatiť pomocou aktuálne dostupných platobných metód ukázaných na stránke jmldiving.com v sekcii „Spôsoby platby a provízie”.

12. Realizácia objednávky sa začína:

a. v prípade objednávok s platbou pri prevzatí alebo odloženým prevodom v rámci obchodného úveru, ktorý má zákazník – vo chvíli úspešného objednania potvrdeného personálom JML DIVING,

b. v prípade platby tradičným prevodom – vo chvíli úspešného objednania potvrdeného personálom JML DIVING, zásielka alebo osobný odber objednaných tovarov je možný nasledujúceho pracovného dňa po prijímaní finančných prostriedkov na konte JML DIVING.

c. v prípade platby platobnou kartou alebo kreditnou kartou, rýchlym elektronickým prevodom – v chvíli, kedy JML DIVING dostane potvrdenie zaplatenia od organizácie, ktorá sprostredkuje platby, pod podmienkou úspešného objednania potvrdeného personálom JML DIVING.

13. JML DIVING sa zaväzuje predať maximálne 10 kusov alebo balíkov daného tovarového sortimentu v rámci jednej objednávky zloženej zákazníkom. S cieľom objednať väčší počet zákazník by mal telefonicky alebo mailom kontaktovať JML DIVING.

14. Informácie o dostupnosti ponúkaných na internetovej stránke výrobkov sú v opise konkrétneho výrobku v podobe celkového počtu dostupných výrobkov vo všetkých skladoch JML DIVING a v cudzích skladoch. V prípade nedostupnosti výrobku, objednávka nebude realizovaná do momentu doplnenia skladového stavu. Zákazník, ktorý výbere ako formu dodávky osobný odber, v momente objednávania nemá možnosť vybrať miesto odberu spolu s označenou dostupnosťou v danom sklade.

15. V prípade nedostupnosti výrobku v skladoch JML DIVING, JML DIVING umožňuje zákazníkovi objednať výrobok, ktorý nie je v procese dodávky do JML DIVING (objednávka realizovaná z cudzieho skladu), pri čom lehota realizácie takej objednávky je 20 pracovných dní.

16. Všetky uvedené ceny sú ceny:

a. hrubé pre spotrebiteľa,

b. hrubé pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi a nie sú hospodárskymi subjektmi EÚ a mimo EÚ,

c. čisté pre hospodárske subjekty EÚ,

d. čisté pre hospodárske subjekty mimo EÚ.

17. Zákazník bude pri každej objednávke informovaný o celkovej cene za objednané výrobky a hlavne o platbe za dopravu, a aj platbe na poistenie výrobku na čas dopravy.

18. JML DIVING zaručuje, aby zákazník v momente objednávania jasno potvrdil, že vie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. S cieľom poslať objednávku nevyhnutné je stlačiť tlačidlo „Objednávam s platobnou povinnosťou”.


§ 3

Dodávka a odber výrobku

1. Objednané v internetovom obchode JML DIVING výrobky sú dodávané na území štátu a mimo hraníc Poľska prostredníctvom subjektov a spôsobov určených na stránke jmldiving.com v sekcii „Doprava” a v paneli výberu vo formuláre objednávky.

2. Objednávky sa realizujú v čase 10 pracovných dní (vlastné sklady JML DIVING) a 20 pracovných dní (cudzie sklady).

3. Náklady na dodávku objednaných výrobkov sú opísané v sekcii „Doprava”

4. V dňu odosielania objednaného výrobku zákazník je doplnkovo informovaný o tom mailom.

5. Zákazník pri každej objednávke, spolu s objednaným výrobkom dostane faktúru DPH, zákazník môže dostať elektronickú faktúru DPH po jeho predchádzajúcim súhlase s dostaním takej faktúry pri objednávaní ním.

§ 4

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku môže od nej odstúpiť bez uvedenia príčin a bez znášania nákladov s výnimkou nákladov určených v nižšie uvedenom odseku 8, v lehote 14 dní odo dňa odberu výrobku. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v uvedenej lehote podaním vyhlásenia o odstúpení. Aby sa dodržala vyššie uvedená lehota stačí, aby spotrebiteľ poslal vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím lehoty.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa spôsobu a zásad uvedených vyššie v odseku 1, zmluva sa považuje ako neuzavretá a spotrebiteľ je oslobodený od všetkých záväzkov. To, čo poskytovali strany podlieha vráteniu v nezmeneným stave, pokiaľ zmena nebola nutná v hraniciach obvyklej správy.

3. Vrátenie výrobku by malo byť okamžité, nemôže byť neskôr ako v lehote 14 dní odo dňa, v ktorom spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, na adresu: JML DIVING ulica Grabowa 2, 40-172 Katowice, Poľsko.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, vrátenie zaplatenej spotrebiteľom sumy bude okamžité a nebude neskôr ako v lehote 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy na uvedený spotrebiteľom bankový účet alebo iným spôsobom poukázaným spotrebiteľom.

5. JML DIVING môže sa zdržať vrátenia sumy prijatej od spotrebiteľa do chvíle prijatia vráteného výrobku.

6. Spotrebiteľ je zodpovedný len len za zníženie hodnoty výrobku v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Okamžite po prijatí vyhlásenia o odstúpeniu od zmluvy od spotrebiteľa, JML DIVING pošle spotrebiteľovi potvrdenie jeho prijatia na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ s týmto cieľom uviedol vo vyhlásení.

8. Spotrebiteľ znáša len priame náklady vrátenia výrobku.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, o ktorej sa hovorí v tomto paragrafe, nemá spotrebiteľ vzhľadom na zmluvu, na základe ktorej JML DIVING dodáva výrobky v zapečatenom balíku (keg z umelej hmoty), ktorého sa po otvorení nedá vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo vzhľadom na hygienu. JML DIVING informuje, že medzi výrobky, o ktorých sa hovorí v vyššie uvedenej vete, patria:

a. nátronové vápno Sofnolime 797

b. nátronové vápno Sofnolime CD

10. Vzor formulára vyhlásenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľom je v prílohe číslo 1 k tomuto poriadku a je dostupný na prevzatie: https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf.

11. Formulár poučenia spotrebiteľa cez JML DIVING o práve na odstúpenie od zmluvy sa nachádza: „https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-pouczenie_o_prawie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf” a je pripojený cez JML DIVING  vo forme e-mailu ku každej objednávke spotrebiteľa.

§ 5

Reklamácie spotrebiteľov

1. JML DIVING rieši reklamácie v súlade s platnými poľskými predpismi občianskeho zákonníka (článok 556-5764 a zákon z dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z 2014 r.  c. 827) (kodeks cywilny art. 556-5764 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. poz. 827).

2. JML DIVING zodpovedá za nesúlad výrobku so zmluvou len v prípade zistenia ho pred uplynutím dvoch rokov od vydania toho výrobku spotrebiteľovi; táto lehota začína uplývať na novo v prípade výmeny výrobku. Ak predaný výrobok má chybu, spotrebiteľ môže podať vyhlásenie o zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy, pokiaľ JML DIVING neodkladne a bez nadmerných ťažkostí nevymení chybný výrobok na výrobok bez chýb alebo odstráni chybu. Ak predaný výrobk má chybu, spotrebiteľ môže žiadať výmenu výrobku na voľný od chýb alebo odstránenie chyby. JML DIVING je povinný vymeniť chybný výrobok na výrobok bez chýb alebo odstrániť chybu v primeranej lehote bez nadmerných ťažkostí pre spotrebiteľa.

3. Bezplatná oprava a výmena znamená, že JML DIVING je tiež povinný vrátiť náklady, ktoré zniesol spotrebiteľ, hlavne ide o náklady na demontáž, dodávku, cenu za vyloženú prácu, materiály a opätovnú montáž a spustenie do prevádzky.

4. Spotrebiteľ môže namiesto ponúkanej cez JML DIVING bezplatnej opravy žiadať výmenu výrobku na výrobok bez chýb alebo namiesto výmeny výrobku žiadať odstrániť chyby, pokiaľ uvedenie výrobku do stavu, v ktorom sa zhoduje so zmluvou spôsobom vybraným spotrebiteľom nie je nemožné alebo nevyžaduje nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom ponúkaným cez JML DIVING. Pri hodnotení príliš veľkých nákladov berie sa do úvahy hodnotu výrobku bez chýb, druhu a dôležitosti zistenej chyby a tiež berie sa do úvahy ťažkostí, ktorými bol by ohrozený spotrebiteľ z dôvodu iného spôsobu uspokojenia.

5. Spotrebiteľ bude telefonicky alebo e-mailom alebo každým iným vybraným spotrebiteľom spôsobom dohodnutia informovaný cez JML DIVING v lehote 15 dní odo dňa prijatia reklamačného výrobku o riešení podanej reklamácie.

6. Ak spotrebiteľ žiada výmenu veci buď odstránenia chyby, alebo podal vyhlásenie o znížení ceny určujúc sumu, o ktorú cena by mala byť znížená a JML DIVING nezaujal stanovisko k tejto žiadosti v lehote 14 dní, považuje sa, že žiadosť spotrebiteľa bola uznaná ako opodstatnená.

7. Aby sa zjednodušila procedúra reklamácie, spotrebiteľ s cieľom podať reklamáciu týkajúcu sa kúpeného výrobku môže vyplniť na stránke jmldiving.čom vzor formulára REKLAMÁCIE (dostupný v sekcii Vaše konto – reklamačné oddelenie RMA) alebo vyplniť, vytlačiť a poslať na adresu: shop@jmldiving.com alebo poštou: Reklamacje JML DIVING sp. z o.o. ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu jmldiving.pl pri použití záložky „Reklamácie”.

§ 6

 Reklamácie zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi

1. Záruka vo vzťahu k zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je odmietnutá. 

§ 7

Reklamačné rozhodnutia spojené so poskytovaním internetovým obchodom služieb elektronickou cestou.

1. Týmto internetový obchod určuje reklamačný poriadok v rozsahu služieb poskytovaných elektronickou cestou.

2. Zákazníci majú právo podávať reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných elektronickou cestou cez Internetový obchod.

3. Reklamácia môže byť poslaná elektronickou poštou na adresu: shop@jmldiving.com alebo písomne na adresu sídla JML DIVING.

4. Reklamácia musí mať označenie zákazníka a určiť okolností, ktoré zdôvodňujú jej podanie.

5. Internetový obchod bude sa snažiť aby reklamácie boli riešené neodkladne.

6. O uznaní reklamácie alebo odmietnutí uznania reklamácie Internetový obchod bude informovať zákazníka okamžite po jej riešení.

7. Internetový obchod informuje, že používanie služieb poskytovaných elektronickou cestou prostredníctvom siete Internet je spojené s rizikom. Základným ohrozením každého používateľa internetu, v tom osôb používajúcich služby poskytované elektronickou cestou, je možnosť „infekcie” systému teleinformatickeho rôznymi programovými vybaveniami tvorenými hlavne s cieľom spôsobiť škody, ako napr. vírusy „počítačové červy” alebo „trójske kone”. Aby sme sa vyhnuli ohrozeniam s tým spojenými, dôležité je, aby zákazník vybavil svoj hardvér, ktorým sa pripája na internet, antivírusovým softvérom a stále ho aktualizoval cez inštaláciu jeho najnovšej verzie.

§ 8

Autorské právo

1. Všetky majetkové autorské práva k fotografiám a k všetkým textom nachádzajúcim sa na stránke JML DIVING patria k JML DIVING. S nadobudnutím výrobkov majetkové autorské práva k fotografiám, textom neprechádzajú na zákazníka.

2. Využitie materiálov, v tom fotografií a textov umiestnených na internetovej stránke JML DIVING bez súhlasu ich autora alebo vlastníka majetkových autorských práv bude porušením majetkových autorských práv.

§ 9

Rozsah spracovania osobných údajov

1. Poskytnuté osobné údaje sú využívané len s cieľom realizovať zmluvu a odoslať objednávku.

2. Spotrebiteľ udeľuje dobrovoľne súhlas so spracovaním cez JML DIVING osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov z dňa 29. augusta 1997, avšak chýbajúci súhlas so spracovaním osobných údajov znemožňuje splnenie zmluvy a realizáciu objednávky.

3. Poskytnuté JML DIVING osobné údaje sú uchované a zabezpečené v súlade s pravidlami určenými v platných právnych predpisoch.

a) zákon o ochrane osobných údajov (ustawa o ochronie danych osobowych) z dňa 29. augusta 1997.

b) zákon o poskytovaní služieb elektronickou cestou (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z dňa 18. júla 2002. vo veci dokumentácie spracovania osobných údajov a technických a organizačných podmienok, ktorým by mali zodpovedať zariadenia a informatické systémy, ktoré slúžia na spracovanie osobných údajov.

c) nariadenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznch i Administracji (Ministerstvo vnútra) z dňa 29. apríla 2004.

4. Administrátorom osobných údajov je JML DIVING sp. z o.o. (spol. z r.o.) so sídlom v Katoviciach (40-172) ul. Grabowa 2. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a zákazník má právo na prístup k svojím osobným údajom a ich opravu, zmenu, a aj požiadavku ich odstrániť.

5. Ak zákazník vyjadrí súhlas na dostavanie obchodnej informácie tj. newslettera, jeho e-mailová adresa môže byť použitá s cieľom informovať ho o nových výrobkoch, službách a akciách ponúkaných spoločnosťou JML DIVING. Obchodná informácia, o ktorej sa hovorí v predchádzajúcej vete bude mať zrejmý opis foriem akčnej činnosti, hlavne zníženia cien, bezplatných finančných alebo večných služieb a tiež jednoznačne určenie nevyhnutých podmienok, aby zákazník použil tieto výhody, ak sú časťou ponuky. Súhlas, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcej vete zákazník môže v každej chvíli zrušiť.

§ 10

Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach, ktorých neurčuje tento poriadok platia vhodné predpisy Občianskeho zákonníka (Kodeks cywilny) alebo iných príslušných právnych aktov a hlavne zákona o právach spotrebiteľa (ustawa o prawach konsumenta) z dňa 30. mája 2014 v prípade, že zápisy sa týkajú spotrebiteľa.

2. Spotrebiteľ má možnosť použiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a domáhania sa nároku a pravidiel dostupu k týmto procedúram. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú možností využitia spotrebiteľom mimosúdnych spôsobov riešenia reklamácií a domáhania sa nároku a aj pravidiel dostupu k týmto procedúram, sú sprístupnené v sídlach a na internetových stránkach okresných (mestských) ochrancov práv spotrebiteľa (powiatowy rzecznik konsumentów), spoločenských organizácií, medzi ktorých štatutárne úlohy patrí ochrana spotrebiteľov, Krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie (Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) a na týchto internetových stránkach Úradu ochrany konkurencie a spotrebiteľov (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów): 

·       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·       http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

·       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

VZOR

VYHLÁSENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

(tento formulár treba vyplniť a odoslať len v prípade zámeru odstúpiť od zmluvy) 

 JML DIVING sp. z o.o.

ul. Grabowa 2,

40-172 Katowice

e-mailová adresa: shop@jmldiving.com

- Ja ___________   týmto informujem o mojom odstúpení od kúpnej zmluvy nasledujúcich výrobkov:_____________

- Dátum uzavretia zmluvy___________/odberu__________

- Meno a prezvisko spotrebiteľa______________________-

- Adresa spotrebiteľa ____________________________

                                                                                                                                ___________

                                                 Podpis spotrebiteľa (len v prípade, že formulár je odoslaný v páperovej verzii)

- Dátum

POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

Máte právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej s JML DIVING bez uvedenia dôvodu  v lehote 14 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa netýka výrobku dodaného v zapečatenom balíku, ktorého sa po otvorení nedá vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo vzhľadom na hygienu, ak balenie bolo otvorené po dodávke.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie 14 dní odo dňa, kedy ste dostali objednaný výrobok.

Aby ste využili právo na odstúpenie od zmluvy, musíte informovať JML DIVING (mailom na adresu: shop@jmldiving.com alebo poštou na adresu: ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice) o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy pomocou zrejmého vyhlásenia.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení Vami práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené okamžite a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom sme boli informovaní o Vašom oznámení o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie Vám platby sa uskutoční pomocou takých istých spôsobov platby aké ste použili pri prvotnej transakcii, pokiaľ ste nesúhlasili na iné riešenie; v každom prípade nebudete znášať žiadne náklady spojené s týmto vrátením platby.

JML DIVING sa môže zdržať vrátenia peniazov do momentu doručenia výrobku späť albo do doručenia dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite alebo odkážte nám tovar späť okamžite, a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom ste nás oznámili o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak výrobok odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

V prípade odstúpenia od uzavretej zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám náklady na vrátenie výrobku a ste zodpovední len za zníženie hodnoty výrobku v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel