Regulamin

Regulamin zawierania umów na odległość przez Klientów z JML DIVING sp. z o.o. w wersji PDF do pobrania (kliknij)

 

Regulamin zawierania umów na odległość przez Klientów z JML DIVING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach


§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji zamówień, a także składania reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 16 września 2015 roku.

2.    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: jmldiving.com jest JML DIVING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-172) ul. Grabowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 452746,  NIP 9542741766, REGON 243190765, (zwanym dalej jako „JML DIVING”)

3.    Wszystkie produkty oferowane przez JML DIVING są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany. 

4.    Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest sprzedaż Klientowi w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, produktów prezentowanych na stronie internetowej: jmldiving.com.

5.    Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a.       Klient  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym

b.      Konsument - osoba fizyczna dokonującą z JML DIVING czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c.       Podmiot gospodarczy UE  - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą na terenie UE i będącą jednocześnie płatnikiem VAT w państwie członkowskim UE, w którym jest zarejestrowana jego działalność gospodarcza. Podmiot gospodarczy będzie potwierdzony w systemie VIES.

d.      Podmiot gospodarczy spoza UE - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą na terenie państwa znajdującego się poza UE.

e.      System VIES – baza danych urzędów podatkowych w krajach UE zawierająca informacje podane przez podmioty gospodarcze podczas rejestracji (nazwa, adres, numer VAT, data wydania, okres ważności itp.)

f.        Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.    Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów na odległość z Klientem, jak również obowiązki JML DIVING, zasady i tryb zawierania z Klientem umów na odległość.

7.    Niniejszy regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

8.    Korzystanie ze sklepu internetowego jmldiving.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych tj. wykorzystanie z któreś z poniższych przeglądarek

·         Chrome w wersji 30 i wyższych

·         Firefox w wersji 34 i wyższych

·         MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych

·         Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych

·         Safari w wersji 4 i wyższych

·         Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

 

§ 2

Składanie zamówień i ich realizacja


1.    Klient uprawniony jest do złożenia zamówienia po uprzedniej rejestracji (założeniu konta) na stronie jmldiving.pl, jak również bez konieczności rejestrowania się.

2.    Podczas rejestracji lub złożenia przez Klienta zamówienia bez uprzedniej rejestracji Klient zobowiązany będzie w  szczególności do wypełnienia i zaakceptowania formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja przez Klienta niniejszego regulaminu oraz podanie przez Klienta danych oznaczonych jako obowiązkowe niezbędnych w celu prawidłowego wykonania zamówienia przez JMLDIVING.

3.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej jmldiving.com. 

4.    Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie jmldiving.com oferty JML DIVING oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. 

5.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje droga e-mailową informację o złożeniu zamówienia na stronie jmldiving.com (z uwzględnieniem w szczególności: zestawienia zamówionych produktów, adresu dostawy, wartości zamówienia, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru)

6.    Po weryfikacji przez personel JML DIVING danych Klienta (nie będącego konsumentem) i poprawności złożenia zamówienia, Klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7.    Status podmiotu gospodarczego UE oraz podmiotu gospodarczego spoza UE w zakresie prawa do zakupu w cenach netto deklaruje podmiot gospodarczy UE oraz podmiot gospodarczy spoza UE.

8.    Status o którym mowa w ust. 7 powyżej  zostanie zweryfikowany przez personel JML DIVING np. poprzez system VIES, a co za tym idzie prawo do zakupu w cenach netto zadeklarowane przez podmiot gospodarczy UE może ulec zmianie.

9.    W przypadku gdy, zweryfikowane dane podmiotu gospodarczego UE oraz podmiotu gospodarczego spoza UE nie będą upoważniać do zakupu w cenach netto, do zamówienia zostanie doliczony należny podatek VAT w obowiązującej stawce. W takim przypadku podmiot gospodarczy UE oraz podmiot gospodarczy spoza UE będzie zobowiązany do dopłaty brakującej wartości zamówienia lub będzie miał prawo do anulowania zamówienia.

10.  Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na adres poczty e-mail  podanej przez Konsumenta. W potwierdzeniu zostaną zawarte wszystkie istotne elementy zamówienia.

11.   Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą aktualnie dostępnych metod płatności wskazanych na stronie jmldiving.com w sekcji „Sposoby płatności i prowizje”.  

12. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 

a.    w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze lub z przelewem odroczonym w ramach posiadanego kredytu kupieckiego przez klienta – w chwili skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel JML DIVING, 

b.    w przypadku płatności przelewem tradycyjnym –w chwili skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel JML DIVING, wysyłka lub odbiór osobisty zamówionych towarów możliwy jest następnego dnia roboczego po wpływie środków pieniężnych na konto JML DIVING 

c.     w przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową, szybkim przelewem elektronicznym  - w chwili otrzymania na przez JML DIVING potwierdzenia dokonania zapłaty od organizacji pośredniczącej w płatności, pod warunkiem skutecznego złożenia zamówienia potwierdzonego przez personel JML DIVING

13. JML DIVING zobowiązuje się do sprzedaży maksymalnie 10 sztuk lub opakowań danego asortymentu towarowego w ramach jednego zamówienia złożonego przez Klienta. W celu zamówienia większej ilości Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z JML DIVING.

14. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu w postaci łącznej ilości dostępnych produktów we wszystkich magazynach JML DIVING i magazynach obcych. W przypadku niedostępności  produktu zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych. Klient wybierając jako formę dostawy odbiór osobisty w momencie składania zamówienia ma możliwość wyboru miejsca odbioru wraz ze wskazaną dostępnością w danym magazynie.

15. W przypadku braku dostępności produktu w magazynach JML DIVING, JML DIVING umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na produkt będący w trakcie dostawy do JML DIVING (zamówienie realizowane z magazynu obcego), przy czym termin realizacji takiego zamówienia wynosi 20 dni roboczych.

16. Wszystkie podane ceny są cenami:

a.       brutto dla Konsumenta,

b.      brutto dla Klientów nie będących Konsumentami i nie będących podmiotami gospodarczymi UE i spoza UE

c.       netto dla podmiotu gospodarczego UE,  

d.      netto dla podmiotów gospodarczych spoza UE

17. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia produktu na czas transportu.

18. JML DIVING zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W celu wysłania zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.


§ 3

Dostawa i odbiór produktu

 

1.    Produkty zamówione w sklepie internetowym JML DIVING dostarczane są na terenie kraju oraz poza granicę Polski za pośrednictwem podmiotów i sposobów określonych na stronie jmldiving.com w sekcji „Wysyłka” oraz w panelu wyboru w formularzu zamówienia.

2.    Zamówienia realizowane są w ciągu 10 dni roboczych (magazyny własne JML DIVING) oraz 20 dni roboczych (magazyny obce).

3.    Koszt dostarczenia zamówionych produktów opisany jest w sekcji „Wysyłka”.

4.    W dniu wysyłki zamówionego produktu Klient jest informowany dodatkowo o tym fakcie pocztą e-mail.

5.    Klient każdorazowo z zamówionym produktem otrzyma fakturę VAT, Klient, może otrzymać elektroniczną fakturę VAT po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymanie takiej faktury podczas składania przez niego zamówienia.

 

§ 4

Odstąpienie o umowy przez Konsumenta

 

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu.  Konsument może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta  oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2.    W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.    Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: JML DIVING ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice, Polska.

4.    W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy zwrot wpłaconej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Konsumenta.

5.    JML DIVING może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

6.    Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu

7.    Niezwłocznie po otrzymaniu od Konsumenta  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, JML DIVING prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w tym celu w oświadczeniu adres e-mail.

8.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o której mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umowy, na mocy której JML DIVING dostarcza produkt w zapieczętowanym opakowaniu (keg z tworzywa sztucznego), którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. JML DIVING informuje,  że do produktów o których mowa w zdaniu poprzednim należy:

a.    wapno sodowane Sofnolime 797

b.    wapno sodowane Sofnolime CD

10.   Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta  od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny do pobrania: https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf.

11.   Formularz pouczenia Konsumenta  przez JML DIVING o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się: „https://jmldiving.com/data/include/cms/JML_DIVING-pouczenie_o_prawie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf” i jest każdorazowo dołączany w formie e-maila przez JML DIVING do złożonego przez Konsument  zamówienia.

 

§ 5

Reklamacje Konsumentów

 

1.    JML DIVING rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. poz. 827)

2.    JML DIVING odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że JML DIVING niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. JML DIVING jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

3.    Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że JML DIVING ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

4.    Konsument może zamiast zaproponowanej przez JML DIVING nieodpłatnej naprawy, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez JML DIVING. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5.    Konsument zostanie poinformowany przez JML DIVING w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu o rozpatrzeniu złożonej reklamacji telefonicznie lub drogą e-mail lub w każdy inny wybrany przez Konsumenta sposób porozumiewania się.

6.    Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a JML DIVING nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznane zostało za uzasadnione.

7.    Dla ułatwienia procedury reklamacyjnej, Konsument w celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu może wypełnić na stronie jmldiving.com wzór formularza REKLAMACJE (dostępny w sekcji Twoje konto – dział reklamacji RMA) lub wypełnić, wydrukować i odesłać na adres: shop@jmldiving.com lub pocztą: Reklamacje JML DIVING sp. z o.o. ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice. Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego jmldiving.pl korzystając z zakładki „Reklamacje”.

 

§ 6

Reklamacje Klientów nie będących Konsumentami

 

1.    Rękojmia wobec Klientów nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.

 

§ 7

Postanowienia reklamacyjne związane ze świadczeniem przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną

 

1.    Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.    Klient posiada prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.

3.    Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: shop@jmldiving.com lub wniesiona pisemnie na adres siedziby JML DIVING.

4.    Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5.     Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

6.    O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

7.    Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

§ 8

Prawa autorskie

1.    Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie JML DIVING należą do JML DIVING. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na Klienta. 

2.    Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej JML DIVING bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych.

 

§ 9

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

1.         Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, 
oraz wysłania zamówienia.

2.         Wyrażenie przez Konsumenta zgody na przetwarzanie przez JML DIVING danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

3.    Powierzone JML DIVING dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

 

4.    Administratorem danych osobowych jest JML DIVING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-172) ul. Grabowa 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

5.    Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej tj. newslettera, jego adres e-mail może być wykorzystywany dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez JML DIVING. Informacja handlowa o której mowa w zdaniu poprzednim zawierać będzie wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może być przez Klienta w każdej chwili cofnięta.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeśli zapisy regulaminu dotyczą Konsumenta

2.    Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·       http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

·       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

WZÓR

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JML DIVING sp. z o.o.

ul. Grabowa 2,

40-172 Katowice

adres e-mail: shop@jmldiving.com

 

- Ja ___________ niniejszym informuję  o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:____________________

- Data zawarcia umowy___________/odbioru__________

- Imię i nazwisko konsumenta______________________-

- Adres konsumenta____________________________

                                                                                                                                ______________________

                                                                                    Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z JML DIVING umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy dostarczonego produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo zamówiony produkt.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować JML DIVING (mailowo na adres: shop@jmldiving.com lub pocztą na adres: ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice.) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy JML DIVING zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

JML DIVING może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy jesteście Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu oraz odpowiadacie Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel